Allmänna villkor

Allmänna villkor LEAP Malmö AB, org.nr 559189-0271
221227

1. Allmänt:
Hos LEAP Malmö AB, org.nr 559189-0271, nedan benämnt LEAP, kan du uppleva ”vindtunnelflygning”, vilket innebär flygning i en glastunnel med hjälp av luft som blåses underifrån av stora fläktar. Detta är motsvarande upplevelsen av fritt fall under ett fallskärmshopp.

LEAP tillhandahåller även padelbanor till uthyrning samt restaurang och relaxavdelning. Den som köper en upplevelse benämns nedan som Kund. Upplevelsen tillhandahålls på anläggningen i Malmö.

2. Restriktioner och andra begränsningar: Alla restriktioner och begränsningar för aktiviteten ”vindtunnelflygning” hittar ni på www.leapmalmo.se
Vid osäkerhet eller frågor kring dessa villkor ombeds Kund att kontakta LEAP för mer information.

3. Alla som genomför aktiviteten ” vindtunnelflygning” hos LEAP, omfattas av en olycksfallsförsäkring under flygtiden. För mer information om försäkringens villkor ombeds Kund kontakta LEAP.

4. LEAP säljer presentkort till upplevelser inom ” vindtunnelflygning” samt padelspel. Dessa presentkort kan nyttjas på www.leapmalmo.se där de kan lösas in via det digitala bokningsystemet och tid kan bokas för köpt upplevelse. Angiven tidsåtgång för respektive upplevelse skall ses som en uppskattning och kan komma att justeras vid genomförande.

5. På presentkort anges en giltighetstid om 12 månader från köpetillfället. Presentkort måste nyttjas inom giltighetstiden. I annat fall anses presentkortet förbrukat.

6. Avbokningsvillkor
Avbokning ”vindtunnelflygning”:
Bokad tid kan inte avbokas men är ombokningsbar.
Ombokning för aktiviteten ” vindtunnelflygning”, måste ske senast 72h före inbokad tid. Vid händelse av sjukdom kan bokad tid ombokas fram till genomförandet ska påbörjas mot uppvisade av läkarintyg. Kostnad för inbokad aktivitet kan inte återfås i efterhand om Kund inte nyttjar sin inbokade tid.

Grupper över 10 personer och företag kan avboka kostnadsfritt fram till 14 dagar innan bokad aktivitet. Därefter gäller följande för avbokning:
– 13 – 7 dagar innan genomförandet återbetalas 70% av kostnaden
– 6 – 3 dagar innan genomförandet återbetalas 25% av kostnaden
– Senare än 48h innan genomförandet förfaller 100% av kostnaden

Vid ombokning av grupper och företag tas en ombokningsavgift ut om 10 procent av beloppet.

Avbokning padel: insatta medel på spelarkonto återbetalas ej, men kan vid önskemål överföras till annan spelare. För att nyttja insatta medel som ej är tillräckliga för banbokning, kontakta info@leapmalmo.se
Vid avbokning av bana senast 6h innan bokad tid, återbetalas kostnaden automatiskt via Matchi bokningsprogram.

Avbokning padelabonnemang: vid avbokning av abonnemangstid erhåller ansvarig bokare ett värdekort att nyttja vid annat tillfälle OM den avbokade banan blir bokad och nyttjad av annan kund. Det finns alltså ingen tidsregel för avbokning utan ersättning erhålles endast vid fall där banan nyttjas av annan kund den avbokade tiden.

7. Ångerrätt: Om privatkund vill ångra köp från LEAP är återköp möjligt inom 14 dagar från det datum då köpet genomfördes. Detta under förutsättning att aktivitet ” vindtunnelflygning” respektive padelspel inte redan är genomfört.

För större grupper och företagskunder gäller avbokningsregler i punkt 6.

8. Reklamation och ansvar: LEAP ansvarar på sätt som anges i dessa Allmänna villkor gentemot Kund. Eventuell reklamation skickas till LEAP på info@leapmalmo.se

9. Särskilda erbjudanden: LEAP kan med kort varsel erbjuda ”vindtunnelflygning” eller banuthyrning till särskilda priser, så kallade ”sista minuten erbjudanden” eller ”särskilda tillfälle erbjudande”. För dessa erbjudande gäller särskilda villkor vilka framgår vid tiden för varje erbjudande.

10. Force Majeure: LEAP är befriat från ansvar om LEAP ej kan fullgöra sina åtagande mot Kund på grund av en extern händelse ingen av parterna har någon del i eller kontroll över. Det avser en händelse som är onormal eller var oförutsebar och vars följder medför ett oöverstigligt hinder för LEAP att fullfölja sina åtaganden helt eller delvis. Exempel på sådan händelse kan vara, men är inte begränsat till, krig, blixtnedslag, översvämning eller annan naturkatastrof, elavbrott, eldsvåda eller ändrad lagstiftning.

11. Ändringar: Kund uppmanas att alltid hålla sig uppdaterad på LEAPs allmänna villkor då dessa kan komma att ändras på grund av ändrade myndighetskrav eller på LEAPs eget initiativ. De senaste villkoren finns alltid på www.leapmalmo.se

12. Policy personuppgifter: Våra kunders integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. LEAP samlar in personuppgifter från Kund i samband med bokning/köp. Vid beställning godkänner Kund därmed att LEAP lagrar och använder dessa uppgifter i sin verksamhet för att kunna fullfölja avtalet gentemot Kund.

Enligt GDPR har Kunden rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om denne. Kunden har rätt att begära rättelse av sina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Kunden har rätt att begära att vi ska radera alla personuppgifter om denne. Kontakta oss i så fall på info@leapmalmo.se
LEAP kan neka begäran om radering om det finns legala skyldigheter som hindrar att uppgifterna raderas.

Kundens uppgifter kan också komma att användas av LEAP i marknadsföringssyfte. LEAP skickar inte några personuppgifter till tredje part om så inte krävs enligt lag, föreläggande eller annan myndighetsåtgärd.

13. Vid upplevelsen ” vindtunnelflygning” spelas en film in på Kundens flygupplevelse med syftet att kunna erbjuda Kunden att köpa filmen som ett minne efter avslutad upplevelse. Kunden godkänner vid köp hos LEAP att denna film spelas in på Kunden vid flygtillfället. Kunden godkänner samtidigt att LEAP efter flygtillfället kan komma att publicera filmen på utvald sociala medieplattformar eller online-community. Köp hos LEAP bekräftas via e-post.

LEAP kan ej garantera film på alla Kunder då tex tekniska problem kan inträffa.

14. Cookies: En förutsättning för att kunna använda LEAP webbplats på ett välfungerade sätt, är att du accepterar användandet av sessionscookies. Dessa cookies används för att hemsidan ska fungera på ett bra sätt och underlätta vid beställningar och bokningar. Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att vissa funktioner inte kommer att fungera fullt ut.

15. Kortinformation: När du handlar hos LEAP behandlas betalningen av Nets som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa, MasterCard och Maestro. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk. Kund debiteras omgående och pengar dras direkt från dess kort. Genom att använda Nets som betallösning uppfyller LEAP därigenom vid varje tillfälle erforderliga krav för betallösningar. Detta betyder att Kunden tryggt och säkert kan göra sin kortbetalning på LEAPs hemsida.